Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Luxury Boats Amsterdam: Luxury Boats Amsterdam kan tevens aangemerkt worden als beheerder van vaartuigen. De gebruiker of opdrachtgever van deze algemene voorwaarden: Gebruiker of Opdrachtgever, de persoon of entiteit die met Luxury Boats Amsterdam een overeenkomst aangaat of aan wie Luxury Boats Amsterdam een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van  Luxury Boats Amsterdam. Het door Gebruiker zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Luxury Boats Amsterdam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Gebruiker een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Luxury Boats Amsterdam beheert vaartuigen in een vereniging. Gebruiker dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat Gebruiker (of een persoon uit het gezelschap van Gebruiker) zich niet conform de algemene voorwaarden van Luxury Boats Amsterdam gedraagt, behoudt  Luxury Boats Amsterdam zich het recht voor de overeenkomst met Gebruiker onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Luxury Boats Amsterdam kent twee soorten geregistreerde gebruikers:
  Gebruiker: door middel van een registratie kan de Gebruiker eenvoudig (en meestal tijdelijk) lid worden van de vereniging en dus mede-eigenaar van een van de vaartuigen worden tegen de reguliere tarieven. Luxury Boats Amsterdam faciliteert dan de vaartocht van gebruiker op alle manieren beschreven in deze overeenkomst. Opdrachtgever, de opdrachtgever kan zijn of haar vaartuig op het platform van Luxury Boats Amsterdam registreren opdat Luxury Boats Amsterdam deze voor opdrachtgever kan exploiteren en beheren.
 3. Luxury Boats Amsterdam behoudt zich het recht voor om tijdens Koningsdag, de Gay Pride, het Prinsengrachtconcert en SAIL aangepaste registratie tarieven te hanteren.
 4. Gebruiker dient 18 jaar of ouder te zijn.
 5. Vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal 8 personen tenzij tijdens de registratie uitdrukkelijk anders vermeld. Indien Gebruiker besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen zijn alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van Gebruiker.
 6. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 7. Vaarregels:
 • Veiligheid gaat boven alles, neem geen risico.
 • Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
 • Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
 • Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers. Benader bruggen met gepaste snelheid, zichtbaarheid om de hoeken is vaak slecht.
 • Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
 • U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
 • Versterkt geluid is niet toegestaan op de sloepen en/of steiger.
 • Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak geen overlast op het water of bij vertrek/terugkomst van de  Luxury Boats Amsterdam steiger.
 • Het is verplicht om voldoende reddingsmiddelen mee te nemen aan boord. De kussens (in de sloep of bij de steiger) zijn reddingsmiddelen. 1 kussen is geschikt voor 2 personen. Als er niet voldoende kussens aan boord zijn, bel met Luxury Boats Amsterdam.
  .

Artikel 3. Registreren als opdrachtgever

 1. De opdrachtgever die een vaartuig registreert bij Luxury Boats Amsterdam , doet dit voor een vooraf afgesproken periode. Opzegging van registratie is mogelijk met een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar info@luxuryboatsamsterdam.nl.
 2. Als tussenpersoon draagt Luxury Boats Amsterdam er zorg voor dat het vaartuig, volledig uitgerust, ter beschikking van de Gebruiker of Opdrachtgever wordt gesteld voor het uitvoeren van de vaartochten als omschreven in de overeenkomst.
 3. Wijzigingen en/of uitbreidingen op verzoek van de opdrachtgever van de overeengekomen of geboekte vaartochten, het schema of de duur van de gebruiksperiodes behoeven de goedkeuring van Luxury Boats Amsterdam.
 4. Indien gewenst kan Luxury Boats Amsterdam zorg dragen voor vergunningen van regerings- of andere instanties, noodzakelijk voor het uitvoeren van de vaartochten, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, dat deze door de opdrachtgever zullen worden aangevraagd. De opdrachtgever is verplicht zodanig te handelen dat de verlening van hier bedoelde vergunningen niet in gevaar wordt gebracht alsmede die medewerking te verlenen en die inlichtingen, gegevens en verklaringen aan de ondernemer te verschaffen die deze nodig acht voor het (doen) verkrijgen van de hier bedoelde vergunningen. De hiervoor genoemde vergunningen dienen te worden geïnterpreteerd in de breedste zin, verzekering, registratie, ligplaats vignetten etc.
 5. Alle door Luxury Boats Amsterdam verrichte handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Luxury Boats Amsterdamis niet aansprakelijk voor eventuele, gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de Gebruiker in de nakoming van de overeenkomst die Luxury Boats Amsterdam met de Huurder gesloten heeft.
 7. Luxury Boats Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige schade tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Luxury Boats Amsterdam zelf.
 8. Luxury Boats Amsterdam is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van faillissement en/of surseance van betaling van wederpartij.

Artikel 4. De vaarperiode van een Gebruiker: begin, verlenging, einde

 1. De vaarperiode van een Gebruiker vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een Gebruiker die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de duur van lidmaatschap naar een latere eindtijd.
 2. Indien Gebruiker tijdens de vaart de Gebruiksperiode wil verlengen, dan dient er eerst telefonisch contact op te worden genomen met Luxury Boats Amsterdam. Als de reservering verlengd kan worden (Luxury Boats Amsterdam behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere inschrijftarief (zoals terug te vinden op de website van Luxury Boats Amsterdam) van toepassing. Luxury Boats Amsterdam zal de vaartocht dan verlengen tot het gewenste tijdstip.
 3. Indien Gebruiker het vaartuig aan het einde van de gebruiksperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd een dubbel inschrijftarief in rekening gebracht. Gebruiker is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Luxury Boats Amsterdam wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig. Wanneer de Gebruiker na sluitingstijd (23:00) de boot retourneert behoudt Luxury Boats Amsterdam zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen.
 4. Gebruiker zal het vaartuig bij het einde van de gebruikrperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Luxury Boats Amsterdam. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan Luxury Boats Amsterdam schoonmaakkosten in rekening brengen.
 5. Bij teruggave van het vaartuig dient Gebruiker het vaartuig goed aan te leggen met de daarvoor bestemde lijnen/karabijnhaken.
 6. In het geval Gebruiker het vaartuig eerder dan vooraf overeengekomen terugbrengt heeft de huurder geen recht op restitutie, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Luxury Boats Amsterdam
 7. Het aanpassen van de vaarduur, start en -of eindtijden van de reservering kan enkel telefonisch plaatsvinden met Luxury Boats Amsterdam. Een aanpassing per email is mogelijk, alleen is deze pas van kracht wanneer deze ook per email is bevestigd. Aan iedere andere vorm van communicatie met Luxury Boats Amsterdam kunnen geen rechten worden ontleend en houdt Luxury Boats Amsterdam zich het recht voor om de reservering te behouden onder de aanvankelijk overeengekomen reservering.
 8. De Gebruiker dient de sloep aan het einde van de vaartocht terug te brengen naar de opstap locatie. Als niet anders is overeengekomen zullen er extra kosten in rekening worden gebracht, oplopend tot het borg bedrag, wanneer de sloep wordt achtergelaten op een andere locatie dan de opstap locatie.

Artikel 5. Catering

 1. Er kan tot 4 uur voor de vaartocht catering worden  besteld. Bestelling die binnen 4 uur voor de start van de vaartocht binnen komen kunnen worden geannuleerd door Luxury Boats Amsterdam.
 2. Restitutie van reeds betaalde catering is niet mogelijk, ook niet bij het annuleren van de vaartocht.
 3. Een catering bestelling kan alleen worden uitgebreid (tot 4 uur voor de vaartocht), niet verkleind of gewijzigd.

Artikel 6. Verplichtingen Luxury Boats Amsterdam en Gebruiker

 1. Op het moment van aanvang van het gebruik zorgt Luxury Boats Amsterdam ervoor dat Gebruiker kan beschikken over het betreffende vaartuig. Luxury Boats Amsterdam draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert en dat het is voorzien van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. De vaartuigen van  Luxury Boats Amsterdam zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.
 2. Luxury Boats Amsterdam draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid & casco), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek)steiger van  Luxury Boats Amsterdam   is afgemeerd. Indien het vaartuig ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan houdt  Luxury Boats Amsterdam   zich het recht voor de volledige borg in te houden. Eventuele aanvullende kosten zullen worden verhaald op de Gebruiker.
 4. Gebruiker dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien Gebruiker niet op de hoogte is van de vaarregels dient Gebruiker contact op te nemen met  Luxury Boats Amsterdam  . Gebruiker wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Gebruiker dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij  Luxury Boats Amsterdam   hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Gebruiker zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Gebruiker mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden enkel en alleen door  Luxury Boats Amsterdam   uitgevoerd tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 7. Luxury Boats Amsterdam   behoudt zich het recht voor de borg in te houden indien het vaartuig niet schoon is achtergelaten en/of er op een andere wijze een misdraging heeft plaatsgevonden door Gebruiker (of een persoon uit het gezelschap van de Gebruiker)
 8. Gebruiker zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van  Luxury Boats Amsterdam   en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van  Luxury Boats Amsterdam   en/of gebruiksvoorschriften etc. is Gebruiker aansprakelijk.
 9. Tijdens vaartocht is Gebruiker bereikbaar op het telefoonnummer wat bij het reserveren is doorgegeven tenzij vooraf anders overeengekomen is met  Luxury Boats Amsterdam  .
 10. Aan het einde van de gebruiksperiode draagt Gebruiker het vaartuig over aan  Luxury Boats Amsterdam   op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de Gebruiksperiode te verkeren.

Artikel 7. Borgsom en betaling

 1. Gebruiker betaalt aan  Luxury Boats Amsterdam   een borgsom ter hoogte van € 150,00. Deze borgsom zal na afloop van het lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan Gebruiker geretourneerd worden. Gebruiker betaalt bij het plaatsen van de reservering het overeengekomen tarief aan  Luxury Boats Amsterdam  .
 2. Een Huurder die lid is bij  Luxury Boats Amsterdam   betaalt de borg van€ 150,00 eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap. De borgsom zal bij het einde van het lidmaatschap binnen 10 werkdagen aan Huurder geretourneerd worden. Leden van  Luxury Boats Amsterdam   betalen de borg, lidmaatschapsgelden en gevaren vaaruren middels automatisch incasso.
 3. Luxury Boats Amsterdam   is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade, overlast of indien Gebruiker het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan  Luxury Boats Amsterdam   teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij afgerond wordt per 15 minuten.
 4. Luxury Boats Amsterdam   is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van overtreding van de regels (Zie artikel 2.10)
 5. Indien de Gebruiker de verschuldigde inschrijfgelden niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn.  Luxury Boats Amsterdam   kan dan zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen.  Luxury Boats Amsterdam   is gerechtigd de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die  Luxury Boats Amsterdam   maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van Gebruiker te verkrijgen komen voor rekening van Gebruiker.
 6. Kortingscodes : Er kan maximaal 1 kortingscode gebruikt worden per reservering, eventuele aanbiedingen kunnen in geen enkel geval gecombineerd worden.

Artikel 8. Schade en aansprakelijkheid

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Gebruiker betaalt aan  Luxury Boats Amsterdam   een borgsom welke dient ter vergoeding voor het eigen risico in geval van schade.
 2. In geval van schade dient de Gebruiker  Luxury Boats Amsterdam   onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (binnen een uur) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden en kan huurder geen aanspraak meer maken op de verzekeringen van  Luxury Boats Amsterdam  . Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de Gebruiker.
 3. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door Gebruiker kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.
 4. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van  Luxury Boats Amsterdam  , kan Gebruiker volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat  Luxury Boats Amsterdam   een beroep doet op haar verzekering.
 5. Gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.
 6. Gebruiker is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.
 7. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is  Luxury Boats Amsterdam gerechtigd om op kosten van Gebruiker het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van het lidmaatschap bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van  Luxury Boats Amsterdam worden gedekt. In dat geval is Gebruiker enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 8. Luxury Boats Amsterdam  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen  Luxury Boats Amsterdam  en Gebruiker, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van  Luxury Boats Amsterdam  en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van  Luxury Boats Amsterdam   is in alle gevallen beperkt tot de hoogte het bedrag van de overeenkomst.
 9. Luxury Boats Amsterdam is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die Gebruiker meeneemt op het vaartuig.

Artikel 9. Annuleringen

 1. Een gereserveerd vaartuig kan tot 48 uur voor aanvang van de reservering zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Gebruiker is in zulks geval 25% van het totaal overeengekomen inschrijftarief aan  Luxury Boats Amsterdam verschuldigd. In het geval van een door het KNMI afgegeven weerwaarschuwing/alarm (code geel, oranje of rood), voor de desbetreffende provincie waar de vaartocht in plaats zou gaan vinden, de vaartocht kosteloos kan worden verzet naar een nader te bepalen datum, tot een jaar na geboekte datum. Dit onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden. Uitzondering is dat reserveringen voor Koningsdag, SAIL & Gay Pride niet geannuleerd kunnen worden.
 2. Vanaf 48 uur of korter voor aanvang van de reservering is annulering door Gebruiker (betalende lenden uitgezonderd zie 8.1) niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van een door het KNMI uitgegeven weeralarm (KNMI Code ROOD) voor de betreffende provincie waar de vaartocht plaats zou gaan vinden. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is Huurder 25% van het totaal overeengekomen huurtarief aan  Luxury Boats Amsterdam verschuldigd. Huurder verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten, onder de voorwaarde dat de betaling van de geannuleerde reservering dan zal worden omgezet in een tegoed voor een volgende keer. Er is geen sprake van restitutie van de betaalde gelden.

Artikel 10. Overmacht

 1. Luxury Boats Amsterdam is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Luxury Boats Amsterdam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Gebruiker gehouden aan diens verplichtingen jegens  Luxury Boats Amsterdam tot aan dat moment te Luxury Boats Amsterdam is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop  Luxury Boats Amsterdam  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  Luxury Boats Amsterdam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van  Luxury Boats Amsterdam of van derden daaronder begrepen.  Luxury Boats Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient Gebruiker  Luxury Boats Amsterdam hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen  Luxury Boats Amsterdam en Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Cadeaubon en vouchers

 1. Cadeaubonnen en vouchers kunnen niet voor geld worden ingewisseld of gerestitueerd.
 2. Een vaartocht kan niet worden geannuleerd wanneer deze met een cadeaubon of voucher is gemaakt. Wel is er vaak de mogelijkheid om deze reservering te verplaatsen naar een andere datum.
 3. Er is geen einddatum aan de geldigheid van de  Luxury Boats Amsterdam cadeaubon.